Gospodarka Morska Portal branżowy

Wiadomości Ruszył przetarg na budowę terminalu intermodalnego w Świnoujściu

opublikowano: 10.02.2019
autor: pc

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ogłosił przetarg pn. „Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. Inwestycja ma być gotowa na koniec czerwca 2021. Oferty można składać do 28 marca.

Projekt zakłada połączenie i przebudowanie stanowisk promowych nr 5 i 6. W rezultacie powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 metrów. W ramach inwestycji powstaną również trzy nowe place postojowe, które zostaną połączone estakadą, stanowiącą nowy drugi wjazd na teren terminalu. Zostaną wybudowane nowe i przebudowane istniejące tory kolejowe, nowa rampa, będzie przebudowana galeria pasażerska oraz zostanie zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy, tj. dwa wózki wysokiego składowania typu reachstacker i cztery ciągniki siodłowe.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych. Wykonawcę czeka wiele prac. Jak czytamy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są to: wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych nabrzeża, podtorza rękawa pasażerskiego, estakady nad torami kolejowymi, pomostu wjazdowego dziobowo-rufowego, współrzędnych i rzędnych pozostałych elementów inwestycji; uzupełninie współrzędnych dodatkowymi punktami; wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych); zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie; roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów wraz z wykarpowaniem, rozbiórki obiektów budowlanych, m.in. budynków, torów kolejowych, ogrodzenia, oświetlenia, rozbiórkę istniejącej klatki schodowej na końcu galerii G-5, w celu umożliwienia przejazdu nowemu rękawowi pasażerskiemu); modernizacja stanowiska nr 5, w celu uzyskania głębokości technicznej Ht=12,0 i dopuszczalnej Hdop=13,0 m; przedłużenie stanowiska nr 5 o stanowisko nr 6, tak aby została utworzona jedna linia cumownicza o parametrach jw.; wykonanie robót czerpalnych i umocnienie dna; przebudowa rampy stanowiska nr 5, w celu umożliwienia obsługi promów o szerokości do 35 m; przebudowa istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu (kanalizacja wód opadowych i sanitarna, zasilanie w energię elektryczną, oświetlenie, teletechnika itd.); oznakowanie nawigacyjne; likwidacja torów kolejowych nr 81, 82, 83; modernizacja torów kolejowych, budowa dwóch torów przeładunkowych; zabudowa nawierzchnią torów kolejowych na zapleczu stanowisk nr 4 i 5, wraz z odwodnieniem; budowa placu manewrowo-postojowego z miejscami postojowymi dla 76 naczep pomiędzy ul. Dworcową a stanowiskami nr 4 i 5, wraz z odwodnieniem i oświetleniem; budowa placu manewrowo-postojowego z miejscami postojowymi dla ok. 90 naczep, pomiędzy ul. Duńską a ul. Dworcową (na istniejących placach nie ma możliwości składowania prognozowanych naczep w ramach przewozów intermodalnych), wraz z odwodnieniem i oświetleniem; budowa sanitariatów i punktu kontroli ISPS 1; budowa posterunku ochrony nr 1 zlokalizowanego przy wjeździe na estakadę; zakup nowego rękawa pasażerskiego oraz wykonanie torów wraz z fundamentami na nabrzeżu; wykonanie nowej klatki schodowej wyposażonej w dźwig osobowy; ogrodzenie terenu.

Ze względu na utrudniony dojazd do zaplecza stanowisk promowych nr 5 i 6, zarówno od strony połączeń wewnętrznych na terenie terminalu (istniejąca droga wewnętrzna nie jest w stanie przenieść ruchu pojazdów samochodowych na stanowiska nr 3, 4 i 5), jak i połączeń zewnętrznych: ul. Dworcowej i Duńskiej, konieczna jest budowa drugiego, bezkolizyjnego dojazdu do stanowisk zlokalizowanych w północnej części terminalu. W tym celu powstać ma dodatkowa estakada dla pojazdów ciężkich, zakończona na terenie terminalu zjazdem na bezpośrednie zaplecze stanowiska promowego nr 5, wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Zadaniami wykonawcy będą także: rozbudowa i modernizacja istniejącego na ternie terminalu elektronicznego systemu zabezpieczenia portu (ICPS); opracowanie i wykonanie systemu informatycznego zgodnie z założeniami, łącznie z zakupem osprzętu (materiałów), wraz z montażem; oraz wykonanie: centrali obsługi systemów teletechnicznych związanych z transportem intermodalnym; systemu monitoringu terenu; systemu sygnalizacji pożaru (SAP), systemu Help; dźwiękowego systemu ostrzegawczego; systemu kontroli wjazdu; systemu ochrony obwodowej; systemu informacji wizualnej.

Wykonawca będzie musiał również uzyskać pozwolenie na użytkowanie infrastruktury.

O wyborze zwycięzcy przetargu zadecyduje cena. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w czerwcu tego roku.

Budowa terminalu intermodalnego w Świnoujściu jest częścią projektu „Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego” – projekt objęty dofinansowaniem CEF – Oś Priorytetowa – MAP Call 2014, F04 Specyfic Call for Cohesion Funds, Działanie: Priority 6; (F04) Motorways of Sea (MoS) w ramach projektu „autostrady morskie”.

Efektami wykonania inwestycji będzie wybudowanie infrastruktury portowej do obsługi dużych promów o długości do 265 metrów w terminalu promowym w Świnoujściu oraz świadczenie nowego rodzaju usług przeładunkowych przy udziale transportu kolejowego na poziomie 30 tys. jednostek intermodalnych w roku 2020. ZMPSiŚ szacuje, że do 2040 r. liczba przeładowanych jednostek intermodalnych zwiększy się trzykrotnie.

W zespole portów Szczecin-Świnoujście blisko połowę stanowią przeładunki z wykorzystaniem transportu intermodalnego. Obecnie dynamika wzrostu obrotów towarowych w terminalu promowym w Świnoujściu wynosi w każdym roku ok. 10 procent.  W kierunku Skandynawii odchodzi ze Świnoujścia 11 kursów dziennie, co daje terminalowi promowemu w Świnoujściu pozycję lidera. Dlatego też dla dalszego rozwoju terminalu kluczowe znaczenie ma dobre skomunikowanie z zapleczem, a więc dokończenie budowy trasy S3, którą towary są transportowane z południa Europy do Szwecji i w kierunku odwrotnym.


powrót do listy
Pełna wersja strony