Gospodarka Morska Portal branżowy

Wiadomości MSC przyjmuje plan wzmacniający wiarygodność modelu działania oraz rewizji wymogów certyfikacji

opublikowano: 02.02.2018
autor: pc/MSC

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

MSC (Marine Stewardship Council) opublikuje w 2018 r. szeroko konsultowane zmiany w wymogach certyfikacji rybołówstwa oraz przedstawi do konsultacji zmiany w łańcuchu dostaw. Organizacja rozpocznie również realizację nowych projektów mających na celu wzmocnienie przejrzystości i zapewnienie prawidłowości modelu działania oraz zainicjuje proces rewizji Standardu Rybołówstwa MSC.

Przez prowadzenie cieszącego się na świecie uznaniem programu certyfikacji, MSC realizuje swoją wizję, którą są tętniące życiem morza i oceany oraz zdrowe ekosystemy morskie zapewniające ryby i owoce morza dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. W ciągu ostatnich dwudziestu lat działania MSC zmieniło obraz światowego rybołówstwa, zachęcając wielu rybaków do usprawnienia swoich praktyk połowowych i zarządzania rybołówstwami w sposób zrównoważony. Tym samym działania MSC przyniosły realne zmiany na światowych wodach, od Arktyki do Oceanu Indyjskiego oraz przyczyniły się do zawiązania wielu partnerstw i inicjatyw na rzecz zdrowych mórz i oceanów.

Podróż, w jaką od momentu powstania w 1997 roku, wyruszyła organizacja, nie zawsze jest łatwa. Nauka o rybactwie jest bardzo złożona i stale się rozwija. Poprzeczka dla rybołówstw, chcących potwierdzić, że zarządzane są w sposób zrównoważony, jest ustawiona bardzo wysoko, a wokół tych, które już przystąpiły do Programu, często toczy się gorąca dyskusja zaangażowanych interesariuszy. MSC jest organizacją słuchającą ekspertów i ciężko pracuje, aby zrozumieć i sprostać zmieniającym się oczekiwaniom związanym ze zrównoważonym rybołówstwem, przy jednoczesnym utrzymaniu Programu Certyfikacji, który pozostaje praktyczny, dostępny i oparty na wiedzy naukowej.

Wiarygodne programy rynkowe, takie jak Program Certyfikacji MSC, odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu problemów i zmniejszaniu ogromnej presji, na jaką poddawane są morza i oceany. MSC jest zdeterminowane, aby pozostać wiodącym katalizatorem usprawnień w zarządzaniu światowym rybołówstwem, a tym samym wspierać korzystanie z mórz i oceanów w sposób zrównoważony oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i środki do życia dla milionów ludzi na całym świecie zgodnie ze Zrównoważonymi Celami Rozwoju ONZ (ang. UN Sustainable Development Goals).

Wzmocnienie wiarygodności modelu MSC

MSC bardzo poważnie traktuje wiarygodność, transparentność i niezależny sposób prowadzenia swojego programu, dlatego ważne jest, aby wszyscy interesariusze organizacji mieli zaufanie do modelu jej działania oraz wspólnie przyjętych procedur i procesów. Z tego względu MSC zobowiązuje się do zbadania, czy są kwestie mogące wpływać na bezstronność i przejrzystość certyfikacji, prowadzonej przez akredytowane niezależnie jednostki certyfikujące (ang. Conformity Assessment Bodies, CABs).

W ramach swojego zobowiązania do zapewnienia wysokiej skuteczności, wiarygodności i bezpieczeństwa modelu działania, w czerwcu 2017 r. MSC ogłosiło powstanie grupy roboczej działającej na poziomie Zarządu organizacji. Zadaniem grupy ­­jest monitorowanie działań podejmowanych w celu zagwarantowania, że proces certyfikacji pod względem Standardów MSC jest procesem solidnym, niezależnym i bezstronnym. Spotkanie grupy roboczej odbyło się w październiku 2017 r. W wyniku przedstawionych przez nią zaleceń Rada Nadzorcza MSC postanowiła dokonać rewizji kilku elementów w modelu działania MSC w 2018 roku.

MSC podejmie również dodatkowe działania w celu wzmocnienia modelu działania, w tym:

Kluczowe zmiany w wymogach certyfikacji

Wymogi Certyfikacji Rybołówstwa (ang. The Fisheries Certification Requirements, FCR) zostały opracowane w trosce, by zagwarantować, że wszystkie jednostki certyfikujące stosują jednakowe procedury w zakresie oceny. Kluczowe zmiany w wymogach zawierają:

Rewizja Standardów Rybołówstwa MSC

W konsultacjach związanych z wypracowaniem Standardu Rybołówstwa MSC, które rozpoczęły się w 1997 roku, udział wzięło ponad 300 organizacji i osób z całego świata, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, rządów państw, ekspertów oraz naukowców. Od czasu wydania pierwszej wersji Standardów poczyniono ogromne postępy w zakresie najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem rybołówstwem. Ogromny postęp dokonał się również w wiedzy nt. rybactwa. Rośnie nasze zrozumienie mórz i oceanów, a także wymagania rynku oraz oczekiwania konsumentów. Aby Standardy Rybołówstwa MSC odzwierciedlały najbardziej aktualny stan wiedzy, MSC co pięć lat dokonuje ich przeglądu i rewizji. Okresowa rewizja standardów jest również zgodna z najlepszymi międzynarodowymi wymogami dotyczącymi rygoru i transparentności.

W 2014 roku MSC opublikowało zaktualizowane standardy w zakresie zrównoważonego rybołówstwa (Wersja 2.0 Standardów Certyfikacji Rybołówstwa MSC). Obecne standardy certyfikacji MSC obowiązują od 1 kwietnia 2015 r. i zawierają istotne zmiany w stosunku do pierwotnej wersji, podnosząc kwestie dotyczące między innymi: nowych typów strategii połowowych w zarządzaniu stadem docelowym, redukowania wpływu rybołówstwa na siedliska zwierząt morskich, w tym w szczególności na wrażliwe ekosystemy morskie (ang. Vulnerable Marine Ecosystems, VME), wzmocnienia wymogów dotyczących skumulowanego wpływu wobec gatunków zagrożonych przyłowem, w tym gatunków zagrożonych  i podlegających ochronie.

Proces rewizji aktualnie obowiązujących Standardów zostanie formalnie ogłoszony w połowie 2018 roku. W 2019 roku jego częścią będzie praca nad poprawą wydajności i efektywności procesu oceny rybołówstw oraz określenie, które aspekty Standardów powinny ulec rozwinięciu, aby w pełni odzwierciedlały najlepsze praktyki i aktualną wiedzę naukową. Dokładny zakres rewizji Standardów Rybołówstwa zostanie określony przez Radę Nadzorczą w połowie 2018 roku.

Gatunki zagrożone i podlegające ochronie

Rewizja wymogów MSC w zakresie oceny wpływu rybołówstw na gatunki zagrożone oraz podlegające ochronie będzie stanowiła główną cześć rewizji Standardów Rybołówstwa MSC. MSC uznaje kompleksową ochronę tych gatunków oraz działania zapobiegające skumulowanemu negatywnemu wpływowi rybołówstwa na ekosystemy morskie za bardzo istotne. Zmiany w Standardach wprowadzone w 2014 roku, wzmocniły wymogi dotyczące minimalizowania wpływu na gatunki zagrożone oraz podlegające ochronie, a także redukowania przyłowu. MSC zleciło dogłębną analizę czy wprowadzone zasady wymagają dalszego rozwinięcia lub zmiany.


powrót do listy
Pełna wersja strony